Line-up 2010


28 november

Bridge2Fame 22

poster22 Op zondagmiddag 28 november kun je een mix van punk, rock, grunge en metal verwachten. De volgende bands staan op het programma:

Escape

jonge 5-mans band uit Franeker. Zij spelen covers van enkele bekende metal, rock en punknummers, mogelijk laten ze ook nog enkele eigen nummers horen.
Ruben Wever : vocals
Dwayne Eilander : guitar
Tjalling Werkman : guitar
Niels Schuit : bass
Arjan Arriu : drums

Unrecordable

uit Leeuwarden. Deze 4 mannen noemen hun muziek experimentele rock, een mix van verschillende stijlen.
Jeroen de Wilde : vocals
Rene v.d. Vlag : guitar
Sietze Zuidema : bass
Koos Karsten : drums

Stonehawk

uit Sneek. Na vele wisselingen in de bezetting, nu compleet. Met z'n 5-en brengen ze een zware heavy sound, maar hun muziek heeft ook stonerrock-invloeden.
Lennart Wardekker : strot
Jeroen van Beek : bass
Henning v.d. Zee : guitar
Tom Wiegersma : guitar
Albert de Vries : drums

Float a Ziggy

uit Groningen. Zij hebben al eerder bij B2F gespeeld. Inmiddels wel een nieuwe bassist. Ze spelen een mix van grunge en stonerrock.
Omar Suarez : zang/guitar
Romke : bass
Jelmer Fudd : drums
 

23 oktober 2010

Bridge2Fame 21

poster21 Op 23 oktober geane we wer los mei in nij winterseizoen fol muzikaal geweld! We batse der gelyk goed yn mei in bjusterbaarlik barren: in fryske rockjûn! En ek net de minsten dy’t komme te spyljen. Wa dat dan? Wol:

N.N.B.

ûntstien nei in benefytkonsert Oxxpop yn Dronryp. Doe’t se eigen nûmers begongen te skriuwen, sloech dat aardich oan by it publyk. Se ha al inkele skiifkes makke en de soundtrack foar de film “De Del fan ‘63”. Ek ha se meidien oan Liet 2010, wêr ’t se as 4-de eindige binne. Harren motto is: Rock en Beuke!!!
Wilco Kingma : gitaar & zang
Brend Kingma : drums & sang
Gosse-Pieter de Vries : bas & sang

dEROELS

út Winsum, Witmarsum en Reduzum meitsje eigensinnige, hjoeddeistige en eksperimentele lieten, wêrby kûpletten en refreinen omdraaid wurde en hurd en sêft elkoar ôfwikselje. Sels neame se it jazzmetal. Soms ha se der ek byldfragminten by. Harren slogan is “Let love Roel”. Dizze fjouwermansformaasje bestiet út leden fan de bands Tsjettel, Xigatze en Ljoubjr.
Roel Roffel : slachreau
Roel Vetcool : basgitaar & sang
Roel Oldscool : gitaar & lûden
Yah Roel : gitaar & sang

Voskov‘s Grodzemods

gloednije band út Hidaard e.o. dy‚t harren muzyk omskriuwe as Grodzerock. It giet fan garage- oant stonerrock. Dizze “jonge” mannen hawwe harren roots lizzen by: Zampa, Yellow Socks, Ramsk, Tsjettel en Winterwille. Komplete ferrassing wat dit wurde sil!
Tseard : sang
Klaas : gitaar
Tiede : gitaar & sang
Arnold : bas & drums
Herman : drums, bas & sang

Kramtried

út Damwâld neffens eigen sizzen begûn as “oankloat” bandsje en nei inkele wikselingen no in 5-koppige band dy ‘t harren muzyk omskriuwt as púnrock: lûd en hurd, op syn frysk. Hawwe al earder by B2F spile, mar ek meidien oan foarrondes fan Aaipop, Liet, KPVF ensa. Sûnt koart ha se harren nijste EP online.
Anne Renze Stiemsma : gitaar & sang
Eibert Tigchelaar : gitaar & sang
Geart Tigchelaar : drums
Nynke Tigchelaar : basgitaar
Theun Hofman : percussie
Dus, sin om der wer es even in feestje te bouwen? Soargje dan dan jimme derbij binne!! Net stinne, derhinne bliksum! Seal iepen: 21.00 oere. Oanfang: 21.30 oere Skea: 5 euro

1 mei

Bridge2Fame 20

poster20 Rock 'n Roll/ Rockabilly

Loaded Dice

uit Makkum
Hidde : zang & gitaar
Okke : zang & contrabas
Haaye : drums
 

21 maart

Bridge2Fame 19

poster19 CvK-Bands Onder begeleiding van Bruno Rummler, docent Centrum voor de Kunsten, zullen 4 verschillende bands optreden:

Hot 'N Furious

Pop/Rock uit Sneek
Simon Graven : gitaar
Heero van Dillen : gitaar
Remy Lammers : drums
Mark Bakker : bas (een paar liedjes)
Lois van Dillen : zang
Aletta Mulder : zang
Bruno Rummler : bas (inval)

Meuk

Pop/Rock uit Sneek
Theun Nijholt : gitaar
Jarin de Jong : gitaar
Christian Hanouwer : drums
Dian de Jong : zang
Bruno Rummler : bas (tijdelijke inval)

Net sa it Hjeart

Pop/Rock top 100 uit Akkrum, Leeuwarden en Friens
Kimberley Piek : zang
Jort Wezeman : gitaar
Jouke de Haan : gitaar
Hendrik Zeinstra : drums
Bruno Rummler : basgitaar

Sixthfinger

Experimental Rock uit Groningen/Leeuwarden
Twan Boon : vocals
Hiltje Andringa : vocals
Wander Andringa : bas
Rimke Bon : gitaar
Dominique Letwory : toetsen
Diego Torrecillq : gitaar
Jesse Bosman : drums
 

20 februari

Bridge2Fame 18

poster18 Rocknight!

Taster

Alternatieve Rock uit Zwolle
Frank Smits : vocals & guitar
Remco Geldhof : guitar
Ynse Algra : bass
Jelle Algra : drums & vocals

Rockoil Roadhogs

Speedrock uit Sybrandaburen
Rock Oil Oane : guitar & vocals
Roadhog Ronald : bassguitar
Knucklehead Hezzel : drums

Whatsaname

PowerRock uit Franeker
Arnold Bloemsma : gitaar & zang
Anton Bergsma : bass & backingvocals
Gerrit : sologitaar & zang
Jacob Porte : drums
 

31 januari

Bridge2Fame 17

poster17 Metal-middag!

Lyonite

uit Berlikum: melodische/symfonische metal
Claudia Edwards van Muijen : zang
Maikel Pang Atjok : keyboard
Ale Strooisma : basgitaar
Mathijs Westra : drums
Wolf van Weezel : gitaar

Wakefull

uit Leeuwarden: Progressive Death Metal
Yge "Snuk" Leenheer : vocals
Almar van Kesteren : guitar
Marc v/d Meulen : guitar
Jouke Grit : drums
Bruno Rummler : bass

Baldrs Draumar

uit Dokkum: Folkmetal
Sjoerd "Wildgeraesch" Steegstra : troat
Alex "Schaduwlied" Melching : keyboard
Jeroen "Roodstaal" Bosma : guitar
Aant "Dondervuyscht" Soepboer : drums
Alwin "Zuypschuyt" Schoorstra : bass

Sincerus

uit Leeuwarden: Progressive Death Metal
Methilde Bouma : zang/gitaar
Siegfried Kramer : gitaar
Janneke Smids : synths
Harm-Jan Broekema : zang/grunts
Paulus Kramer : basgitaar
Jelle Hamstra : drums